طراحی لوگو:

لوگو یا آرم نمادیست كه به كمك آن مفهوم سازمان و یا برند تجاری در یك نگاه مشخص می گردد، به كمك یک لوگو مناسب می توان این مفهوم را كه در قلب یك شركت و یا سازمان نهفته است برای بیننده به نمایش گذاشت.

حضور یك لوگو، و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد تا آنجا كه یك لوگو مناسب می تواند در محبوبیت یك برند تاثیر بی شمار داشته باشد. در طراحی لوگو از المان شناسی و نماد شناسی و مفهوم گرایی المانهای مربع و دایره و مثلث استفاده می شود تا بتوان مفهوم ذات لوگو و آرم را بصورت گویا تر ارایه كرد و شاخص ترین فرایند موجود در عملكرد یك شغل را بصورت بصری نمایش داد.

لوگو یا نشان تجاری، هویت یك سازمان یا شركت بوده و به كمك آن، هم نام شركت و هم حوزه فعالیت آن به نمایش گزارده می شود. یک نشانه موفق به سرعت بر مخاطب تاثیر می گذارد و چشم را به شدت به خود جلب می کند. نشانه باید بی هیچ سخن یا کلامی به سرعت قابل تشخیص باشد و دارای انسجامی باشد که آن را از دیگر نشانه ها متمایز سازد. و همچنین باید آنچنان قوی و معتبر باشد که تا مدت زمان طولانی همچنان اعتبار خود را حفظ نموده و قابل استفاده باشد. برای طراحی هر نوع نشانه راه های زیادی وجود دارد اما اصلی ترین ویژگی یک نشانه یا یک نماد خوب، سادگی یا ایجاز آن است.

لوگو ، آرم ، سمبل ، نماد ، نشانه ، نشان نوشته ، مفهوم و هویت و اصالت یك نام را نشان میدهند در حالیكه ذاتا با یكدیگر از نظر خلاقیت و كاربری متفاوت هستند.

    لوگو یا نشانه : طرحی گرافیكی خلاقانه و منحصر بفرد مفهومی یا بی معنا

    نشانه تصویری : طرحی گرافیكی و بصری ( پیكتوگرام لوگو )

    نشان نوشته : طرحی نوشتاری و بصری ( لوگو تایپ )

    نشانه تلفیقی : تركیبی از پیكتوگرام و لوگو تایپ

    نشانه تك : طرحی از حروف اول نام تجاری ( مونو گرام )

    سه بعدی : گونه جدید طراحی پرسپكتیو لوگو دیجیتال

ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﭼﻴﺴﺖ؟

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﺮاﺣﻲﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ رااﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ:

ﻓﺮآﻳﻨـﺪي ﻛـﻪ ﻃـﻲ آن از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻃﺮاﺣـﻲ ﻳـﻚﺳﺎزﻣﺎن به ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﻠﻮه ﺑﺼﺮي و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻮع و ﺷﻴﻮه ﻛﺎر آن ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲﺷـﻮد. ﻫﻮﻳـﺖﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ، ﺧـﺪﻣﺎت ، ﻣﺤـﻴﻂ و اﺑﺰارﻫـﺎي داﺧﻠـﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ را در ﺑﺮﮔﻴـﺮد. ﻣﻌﻤـﻮﻻ ًﻧﺤـﻮه ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺖﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠ‌‌ﻬﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲاﻏﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮع رﻧﮓ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺣﺮوﻓﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻟﻮﮔـﻮ و ﻧـﺎم ﺷـﺮﻛﺖ وﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ارﺗﺒـﺎط ﻣﻄﻠﻮب CORPORATE CULTUREﺑﻴﻦ آن دوﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. اﻳﻦ رﻧﮓ وﻃﺮاﺣﻲ
ﺣﺮوف ﺟﺰو داراﻳﻲ ﻫـﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲاز ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ.


how many people cheat open My boyfriend cheated on me
12 weeks pregnant abortion link pregnancy by the weeks
did my girlfriend cheat i need to cheat on my girlfriend how do you get girlfriend
catching a cheater site cheat wifes
husband cheated site married men dating
why husband cheat megaedd.com cheat wifes
viagra coupon card coupon for prescriptions coupons for drugs
cialis manufacturer coupon 2016 read free prescription drug discount card
new prescription coupons discount coupon for cialis cialis coupon 2015
thorazine dose policereference.co.uk thorazine shuffle
memantine onlineseoanalyzer.com memantine mylan
sirdalud wiki areta.se sirdalud dosierung
sildenafil hormosan read sildenafil nebenwirkungen
free cialis samples coupon click coupons for cialis
depakin chrono 300 mg a1softec.com depakin sciroppo
coupons prescriptions prescription discount coupon cialis discount coupon
other options besides abortion how long do you have to get an abortion abortion history
amoxicillin 1000 mg amoxicillin al 1000 amoxicilline
duphaston harshpande.net duphaston i ovulacija
nootropil nootropil wiki nootropil danmark
cialis discount coupon coupons for prescription drugs coupons for prescription drugs
teen abortion pill pureheartvision.org cost of medical abortion
cialis coupons from manufacturer achrom.be cialis sample coupon
buy abortion pill abortion pill cost abortion pills cost
how much is a abortion pill abortion pill online the abortion pill
natural abortion pill methods definition of abortion pill first trimester abortion pill
second trimester abortion adlerhohenems.com first trimester abortion pill
abortion pill process medication abortion pill abortion pill clinics in houston
new prescription coupon free cialis samples coupon prescription transfer coupon
prescription drug coupons abloomaccessories.com discount coupons for prescriptions
feldene gel gerarprieto.com feldene gel
abortion 8 weeks week by week pregnancy why not have an abortion
abortion pill alternatives herbal abortion pill in clinic abortion pill
vermox thebaileynews.com vermox prospect
lamisil pastillas blog.bjorback.com lamisil pomada
amoxicillin nedir amoxicillin amoxicillin 500 mg
viagra online viagra wiki viagra
duphaston lasertech.com duphaston i ovulacija
cialis manufacturer coupon 2016 printable cialis coupon manufacturer coupons for prescription drugs
low dose naltrexone uk naltrexone addiction naltrexone shot cost
half life of naltrexone side effects of low dose naltrexone how long will naltrexone block opiates
naltrexone in pregnancy zygonie.com naltraxone


درباره لوگو
uterus scraping procedure site when is it too late for an abortion
12 weeks pregnant abortion abortion pill story pregnancy by the weeks
i have cheated on my boyfriend blog.itracsigns.com cheated on my boyfriend
why does my husband cheat click i had a dream my husband cheated on me
do all women cheat married men dating married men cheat with men
women cheat how to cheat husband why do husbands cheat
married affairs sites i dream my husband cheated on me signs of a cheater
adult dog sex stories reading sex stories indian sex stories com
free prescription discount cards lilly cialis coupons coupon for cialis
lamictal alkoholi site lamictal
paroxetine ervaring read paroxetine sandoz
vepesid 100 mg policereference.co.uk vepesid muadili
rifaximine canada rifaximin ibs rifaximine prix
free cialis coupons bilgecammakina.com discount drug coupons
coupons for cialis 2016 open cialis discount coupon
other options besides abortion how much is an abortion abortion history
viagra viagra wiki viagra
coupon for prescriptions aero-restauration-service.fr lilly coupons for cialis
cialis coupon blog.pragmos.it cialis coupon
non surgical abortion pill cons of abortion pill how much do abortion pill cost
abortion pill video natural abortion pill how much do abortion pill cost
flagyl precio flagyl precio flagyl jarabe
cialis coupon code cialis sample coupon cialis discount coupons
cialis 100 mg cialis cialis 5 mg
vermox prodej vermox vermox sirup
abortion pill pros and cons when is it too late to get an abortion pill herbal abortion pill
pro abortion after abortion pill 2nd trimester abortion pill
amoxicillin 500 mg amoxicillin 500 mg amoxicillin dermani haqqinda
duphaston iskustva house.raupes.net duphaston tablete
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin gabapentin
lamisil pastillas blog.bjorback.com lamisil pomada
amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin-rnp
low dose naltrexone uk naltrexone implant reviews naltrexone shot cost
naltrexone rapid detox site naltrexone australia
naltrexone uk naltrexone brand name c naltrexone
zoloft alkohol zoloft 8 weeks zoloft 800 mg
Links
Price List
Contact Us